Hovedprinsipper Lørenskog Fotballakademi
 • Er primært et ekstra treningstilbud for spillere i Lørenskog IF – og det er det som kontingenten dekker. Skal Akademiet stille med lag til kamper i annet enn treningskamper i Akademiets treningstid – er dette å regne som et tilleggstilbud og ikke noe som er dekket av kontingenten man betaler for å delta på Akademiet.
 • Bidra til at Lørenskog IF får frem spillere som elsker å spille fotball, med gode individuelle ferdigheter.
 • Utvikle spillere for Lørenskog IFs A-lag – og videre.
 • Ha gode trenere og bidra til et utviklende, kollegialt miljø med stor kompetanse på fotball og spillerutvikling i Lørenskog IF.
 • Skape et miljø for spillere med sterk motivasjon for å bli fotballspillere.
 • Være nytenkende på en måte som bidrar til fotballutvikling og søke kompetanse og samarbeid nasjonalt og internasjonalt til det beste for Lørenskog IF sine medlemmer og Akademiets deltagere.
  • Se for øvrig avsnittet ”Kamper og Turneringer for Akademiets årganger” for mer info.
Eierforhold, styring og ledels
 • Lørenskog Fotballakademi eies 100% av Lørenskog IF – og skal være en fullt integrert del av klubben.
 • Sportslig Utvalg – og Daglig Leder – i Lørenskog IF har på vegne av styret i Lørenskog IF, det overordnede ansvaret for Akademiet.
 • Lørenskog Fotballakademi ledes av Akademiansvarlig, som har det daglige administrative lederansvaret.
Innholdet i Lørenskog Fotballakademi
 • Innholdet i Akademiets til enhver tid gjeldende utviklingsplan – som skal være i samsvar med Lørenskog IF sin utviklingsplan.
 • Hvert alderstrinn vil ha sin egen skoleringsplan (”pensum”).

Pedagogikken på Lørenskog Fotballakademi

 • På Lørenskog Fotballakademi har vi fokus på at det skal være gøy å lære – og det får vi best til når vi har fokus på det de får til. Det er få – om noen – som er dårlige med vilje. De aller fleste ønsker helst at de skal få det til – og derfor er det også viktig at vi har fokus på det de får til.
 • Vi ønsker å stimulere spillerne til å se nytten av å øve mye – for de får resultater av det. Gjennom at de får ekstremt mange repetisjoner innen hver ferdighet de øver på hver økt, ser vi at de selv oppdager at de også blir bedre i løpet av bare en økt. Dette øker motivasjonen deres for å øve – og det er overførbart til både skole og livet for øvrig. Vi håper derfor vi gjennom vårt program lærer dem nytten – og ikke minst, gleden man får av å øve mye.
 • Differensiering vil skje på treningen, men dette skal gjøres slik at barnet ikke mister verken trivsel eller trygghetsfølelsen. På Akademiet differensierer vi fordi vi ønsker at spillerne skal oppleve mest mulig mestring og da må utfordringene stå i forhold til det nivået spilleren er på til enhver tid.
 •  Vi ønsker å bedrive holdningsskapende arbeid hvor ydmykhet, respekt, stolthet, lyst og iver er bærebjelkene. Barna skal ha respekt for sine instruktører og sammen dem ta vare på hverandre og utstyret vi benytter.
 • Det skal være klare og tydelige regler som alle kan klare å etterleve. De verdier, normer og holdninger som Lørenskog IF er bygget på skal gjenspeile de verdier, normer og holdninger som går igjen på Akademiet.
Bemanning
 • Alle fast ansatte må oppfylle følgende krav:
  • Ha plettfri vandel – MÅ vise vandelsattest (Politiattest)
  • Ha gjennomført minimum NFF B-lisens.
  • Må være opplært i Akademiets utviklingsprogram.
  • Være skikket til å arbeide som fotballtrener!
 • Som retningsgivende norm for bemanning brukes 1 voksen pr. 16 spillere.
Innhold og organisering
 • Akademiet er et sportslig tilbud som ikke er tilknyttet noen bestemt skole.
 • Aldersgruppen som blir tilbudt plass på akademiet er barn fra 4.-7. klasse.
 • Fotball er den gjennomgående tråden for Akademiet, men det kan unntaksvis hende at vi gjør andre aktiviteter.
 •  Det gis tilbud om 1 trening pr uke (halv plass) eller 2 treninger pr. uke (full plass). Treningene foregår i ukedagene mandag – fredag.
 • Hvis spillerne skal hentes av de foresatte etter trening, gjøres dette på det til enhver tid gjeldende tilholdssted for Lørenskog Fotballakademi.
 • Arealene som brukes for akademiet er klubbhuset, A-lagsgarderobene, kunstgressbane 1 og 2, samt kafeteriaen. Ved ekstremvær kan alternative aktiviteter forekomme.
 •  Ved uorganisert utelek vil spillerne kunne være, på et nærmere avtalt område, uten kontinuerlig voksentilsyn. Ved tilfeller der spillerne ikke overholder avtalen om sted å være vil Lørenskog Fotballakademi, i samråd med de foresatte, bli enige om konsekvensen.
 • Lørenskog Fotballakademi skal være organisert slik at den dekker foresattes behov for sikkert tilsyn og omsorg for sine barn i den tiden de oppholder seg der.
 • Foreldrene må gi skriftlig godkjenning om at transport av deres barn kan skje. Hvis dette ikke er gjort eller godkjent, vil barnet – i verste fall – ikke ha et tilbud hos Lørenskog Fotballakademi denne dagen hvis denne situasjonen skulle oppstå.
 • Foreldrene må skriftlig godkjenne om Lørenskog Fotballakademi både kan filme/ta foto av deres barn.
 •  Foreldrene må skriftlig godkjenne om Lørenskog Fotballakademi kan publisere dette på sine nettsider på Internett.
 • Det vil bli ført oppmøte på alle treninger.
 • Akademiets ledelse og instruktører utarbeider øktplaner ihht utviklingsplanen.
Kamper og turneringer for Akademiets årganger
 • Lørenskog Fotballakademi åpner for at årgangene kan delta i kamper og turneringer utover Akademiets hovedtilbud og treningstider. Vårt hovedtilbud er treningene og vi har derfor satt begrensninger pr alderstrinn på hvor mange turneringer alderstrinnet kan delta på i året:
 • Dette vil være å regne som et ekstratilbud og det er helt frivillig om man ønsker å delta på dette.Kostnader knyttet til ekstratilbudet vil bli fakturert de som deltar hver gang.
 • De som deltar vil bli forespurt individuelt fra gang til gang – avhengig av turneringens eller kampens kriterier for deltagelse. (F.eks. ved invitasjoner til lukkede, ”private” turneringer).
 • Alle vil gjennom sesongen få tilbud om deltagelse på turnering – men alle vil ikke få tilbud hver gang.
 • Spillere fra andre klubber enn LIF som deltar på akademiet, kan også delta i kamper og turneringer for Akademiet – under forutsetning om at spillerens klubb gir tillatelse til det og at spilleren benytter privat reise- og skadeforsikring.
 • Ved turneringer utenlands, må alle deltagende spillere ha privat reiseforsikring.
 • Det er opp til hver enkelt som får tilbud om deltakelse å selv avgjøre om de ønsker å delta.
 • Turneringer og hvem som deltar vil bli publisert på Lørenskog Fotballakademi sine nettsider og Aktivitetskalender fra gang til gang.
  • 9 år: 1-2 turnering
  • 10 år: 1-2 turneringer
  • 11 år: 2-3 turneringer
  • 12 år: 3-4 turneringer

Åpningstider

 • Åpningstiden følger timeplanen for hver dag.
 •  Minimum 30 min før oppstart av trening, vil en leder være på plass for opplåsning av garderobe med mer.
 • Akademiet er stengt i alle offentlige høytids- og helligdager, og følger skoleruten for Akerhus fylkeskommune.
  • Timeplanen finner du under banneret «åpningstider/priser på» hjemmessiden og i kalenderfunksjonen på den røde menylinjen.
 •  
Inntaksregler
 • Tilbudet er for gutter og jenter som ønsker å bli fotballspillere.
 • Kontinuerlig inntak gjennom året.
 • All innmelding foregår via søknadsskjemaet på nettsiden til Lørenskog Fotballakademi.
 • Har Fotballakademiet eget treningstøy/uniformering utover engangspakken ved 1.gangs påmelding, er spilleren pålagt å anskaffe seg minimumspakken av dette.
Prissetting og foreldreinnbetalinger
 • Lørenskog IF fastsetter satsene for opphold.
 • Nye satser for foreldrebetaling informeres foreldrene skriftlig – og i forkant av nytt opptak på nettsiden – minimum 2 måneder før endringene trer i kraft.
 • Fra 01.01.2014 vil prisene årlig justeres ihht Konsumprisindeksen (KPI) for foregående år. Prisendringen vil tre i kraft fra 2.semester start.
 • Det betales for hele oppstartsmåneden+ resten av semesteret – og maks for 5 måneder pr. hovedopptak (1. eller 2. semester)
  • Giro sendes via epost via vår samarbeidspartner – SendRegning.
 • Ved uforutsette hendelser, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Fotballakademiet erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste og lignende til foresatte.
  • Ved betalingspåminnelser vil det tilkomme et gebyr på kr 62,-
  • 1.semester gjelder månedene oktober, november, januar, februar og mars – desember måned er betalingsfri måned.
  • 2.semester gjelder månedene april, mai, juni, august og september  – juli måned er betalingsfri måned.
Oppsigelser og mislighold
 • Lørenskog Fotballakademi kan si opp plassen når det foreligger vesentlig mislighold fra brukerens side(f. eks ved atferd som er til skade for andre og/eller virksomheten, eller ved manglende betaling for 2 måneder eller mer).
  • Slike saker medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.
 • Ved eventuell nedleggelse av tilbudet skal foresatte informeres med 2 måneders skriftlig varsel.
Sykdom, fravær og forsikring – spillere
 • Barnet skal melde forfall hvis det ikke kan komme på trening en eller flere aktuelle dager i god tid, senest klokken 12.00 på treningsdag. Forfall gjøres å sende SMS til Leder av Akademiet.
 • Trening ved Akademiet er i regi i Lørenskog IF. Barn som deltar ved Akademiet vil være registrert som medlem av Lørenskog IF hvis de ikke er registrert i annen klubb. Spillere i aldersgruppen opp til fylte 13 år, er forsikret via NIFs barneidrettsforsikring og arrangøren av ovennevnte tiltak, trenger derfor ikke forsikre disse gruppene ut over dette.
  • Spillere på Akademiet som er registrerte i annen klubb, må betale støttemedlemskap i LIF for å være forsikret i Akademiet. Egen faktura på dette vil bli sendt til de dette gjelder – og medlemskapet gjelder for 12 måneder.
 • Dersom det skjer skader under trening vil den ansvarlige alltid kontakte den/de som er oppgitt som foresatte ved innmelding. Ved øyeblikkelig hjelp kontaktes først 113/legevakt.
 • Se www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ for ytterlige informasjon.
Unntak fra vedtektene
 • Ved særskilte grunner kan det gjøres avvik fra vedtektene, dette avgjøres av sportslig leder for Akademiet og daglig leder i Lørenskog IF.
 • Forespørsler om dette skal gjøres skriftlig til ovennevnte personer med henvisning til hvilke punkt i vedtektene man søker unntak fra og med begrunnelse om hvorfor man søker om det.