Ved å akseptere eller på annen måte godkjenne disse generelle vilkårene, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av disse vilkårene. Du godkjenner også klubbens til en hver tid gjeldende vedtekter og retningslinjer beskrevet i klubbens klubbåndbok. Dersom du ikke godkjenner disse generelle vilkårene (eller dersom du ikke har fullmakt til å forplikte den juridiske personen som du representerer), så vil du ikke ha rett til å benytte deg av klubbens tjenester.

Ditt person- og datavern er svært viktig for oss. Du bekrefter at du har mottatt, lest igjennom og er enig i vilkårene i vår Personvernpolicy som utgjør en del av disse generelle vilkårene ved henvisning, og som forklarer hvordan og til hvilke formål vi innhenter, bruker, tilbakeholder, utleverer og ivaretar de opplysningene som du gir til oss.

Det er vårt ansvar å sikre dine personopplysninger som vi har i vår besittelse. Vi har innført administrative, tekniske og organisatoriske rutiner for å sikre personopplysninger som lagres på våre servere mot urettmessig tilgang og tilfeldig tap, endring eller utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at urettmessige tredjeparter under enhver omstendighet ikke vil kunne klare å forsere de tiltakene eller å bruke slike opplysninger til utilbørlige formål.

FORESATTE/VERGE

Punktene som beskrevet under gjelder også spillere/medlemmer som har fylt 18. år. I dette tilfellet overtar spilleren/medlemmet forpliktelsene som er beskrevet som foresatt.

 1. Som foresatt forplikter jeg meg til en hver tid holde meg informert om klubben, årgangen og laget spilleren er tilknyttet til. Dette gjør jeg ved og lese aktuelle informasjonssider du finner på Internett til klubben, årgangen og laget. Lese e-post som blir sendt og ta til meg den informasjonen lagledelsen gir. Jeg forplikter meg videre til å møte på lagets foreldremøter, klubbens medlemsmøter og delta aktivt i disse møtene.
 2. Som foresatt forplikter jeg meg til å betale klubbens kontingenter, verdikort og avgifter som til en hver tid er vedtatt på klubbens årsmøter og styre innen angitte betalingsfrister. Dette gjelder også når disse kontingentene og avgiftene er utstedt på spillerens navn. Videre forplikter jeg meg til og betale alle avgifter som laget vedtar på foreldremøter innen avtalt betalingsfrist.Jeg er innforstått med at spiller mister all rett på og trene/spille kamp i Lørenskog IF sin regi hvis disse kontingentene/avgiftene ikke blir betalt innen frist.

  Som foresatt er jeg klar over at alle krav som ikke blir betalt vil bli purret og eventuelt bli oversendt til vår inkassopartner for inndrivelse. Alle gebyrer og avgifter som påløper i denne forbindelse står jeg som foresatt ansvarlig for og skal betales på lik linje med vanlige regninger.

 3. Som foresatt forplikter jeg meg og delta på inntil tre dugnader i klubbens regi pr år av 5 timer. Totalt 15 timer. Dette kommer i tillegg til de dugnadene spillerens lag og/eller årgang arrangerer.
 4. Som foresatt har jeg satt meg inn i alle klubbens regler, klubbhåndbok og vedtekter, samt respektere foreldrevett reglene som Norges Fotballforbund har utarbeidet. Informasjon om disse reglene og vedtektene finner du på klubbens hjemmeside.
 5. Som foresatt er jeg innforstått med at så lenge spilleren er registrert som medlem i klubben, selv om spilleren ikke møter på trening og kamper er jeg forpliktet til og betale de kontingenter og avgifter som klubben/laget krever.
 6. Som foresatt vet jeg at utmelding skal skje via klubbens hjemmeside og at alle innbetalte krav ikke vil bli refundert og at utestående fordringer vil bli krevet inn. Jeg er innforstått med at for å slippe og betale medlemskontingent for et år så må utmelding skje før 31.12 året før kontingent sendes ut. Eventuelle opptjente dugnadspenger vil ikke bli tilbakebetalt, men tilfalle Lørenskog IF.
 7. Som foresatt er jeg Lørenskog IF sitt ansikt utad og skal ikke på noen måte fornærme eller sette Lørenskog IF sitt omdømme i vanry. Videre så skal jeg være positiv til å hjelpe klubben, årgangen og laget ved og påta meg tillitsverv. Jeg er klar over at Lørenskog IF er en foreldredrevet klubb og at alle foreldre må bidra på forskjellige nivåer for at klubbens skal kunne eksistere.
 8. Som foresatt skal jeg respektere lagledelsen sin disposisjon av spillere i trening og kamp, samt ikke snakke nedsettende eller på annen måte snakke negativt om klubbens tillitsvalgte. Hvis jeg har kritikk eller saker jeg ønsker å drøfte, snakker jeg med de relevante representantene, fordi i LIF så snakker vi med hverandre – ikke om hverandre.
 9. Som foresatt er jeg ansvarlig for at sønnen eller datteren min er innforstått med følgende regler:
  1. Skal høre på og adlyde de instrukser som gis av tillitsvalgte i Lørenskog IF.
  2. Skal være ivrig, konsentrert og gjøre sitt beste på treninger og kamper.
  3. Skal bidra til et godt miljø i klubben, årgangen og laget.
  4. Skal ikke drive hærverk og forsøple Lørenskog IF sine anlegg, samt rydde opp etter seg i garderober, baner og lignende. Dette gjelder også på anlegg tilhørende bortelag.
  5. Følge de regler som til en hver tid gjelder på Lørenskog IF sine anlegg. Dette gjelder også på anlegg tilhørende bortelag.
  6. Ikke mobbe eller sjikanere medspillere, tillitsvalgte, dommere eller motstandere.
  7. Ikke bruke, nyte eller kjøpe rusmidler på Lørenskog IF sine anlegg eller hvor spilleren representerer Lørenskog IF.
  8. Informere om at brudd på disse reglene kan medføre utmeldelse og utestengelse fra Lørenskog IF.
 10. Som foresatt er jeg innforstått med at brudd på en eller flere av overstående punkter i disse betingelsene kan medføre erstatningskrav, utmeldelse og utestengelse fra LIF.
 11. Som foresatt har jeg informert min sønn/datter om disse betingelsene.